+48 15 833 29 60 +48 888 988 380 +48 881 601 080 +48 888 138 400 biuro@king-poligrafia.pl 27-600 Sandomierz ul. Wojska Polskiego 12 Jak dojechać?
boxed
without
#000000
http://www.king-poligrafia.pl/wp-content/themes/KingPoligrafia/
http://www.king-poligrafia.pl/
#ffffff
style2

Regulamin

Pomoc---Regulamin (1)

Data opublikowania 02.01.2015r

 

1. Postanowienia ogólne.
1.1 Właścicielem Agencji Reklamwej KING-POLIGRAFIA jest:

KING-POLIGRAFIA / POLSKA Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe

Janusz Jakubczyk

ul. Wojska Polskiego 12

27-600 Sandomierz

NIP: 864-176-37-47

NIP UE: PL864-176-37-47

Ewidencja działalności gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza miasta Sandomierz.
1.2 Niniejszy regulamin określa:
 warunki korzystania z usług agencji,
 zasady wykonywania kalkulacji,
 zasady akceptacji projektów,
 zasady przyjmowania zleceń,
 zasady wykonania i odbioru usług.
 reklamacje

 

2. Zasady korzystania z usług agencji.
2.1 Korzystanie z usług agencji oznacza pełną akceptację regulaminu i zasad w nim zawartych.

 

3. Kalkulacje.
3.1 Kalkulacje wykonywane są do 7 dni od złożenia zapytania ofertowego.
3.2 Kalkulacja zawiera:
 kalkulację wstępną, która jest sporządzana przed rozpoczęciem produkcji i opiera się na kosztach przewidywanych, cenę ostateczna zostaje podana na etapie końcowym projektowania
 przybliżony termin realizacji,
 koszt projektu,
3.3 Jeżeli w kalkulację nie jest wliczony koszt projektu – cena projektu ustalana jest indywidualnie. Koszt projektu wzrasta adekwantnie do jego skomplikowania
3.4 Podane ceny w kalkulacji są cenami netto. Należy doliczyć podatek Vat w wysokości 23%.
3.5 Kalkulacja jest ważna przez 28 dni od momentu jej przesłania przez pracownika do zleceniodawcy
3.6 Po akceptacji kalkulacji agencja wykonuje projekt graficzny.
3.7 Akceptacja kalkulacji jest równoznaczna z akceptacją regulaminu.

 

4. Projekty oraz ich akceptacja.
4.1 Od klienta nie pobieramy opłaty za projekt, jeśli spełni poniższe wymagania:
 przesłany do nas projekt jest w skali 1: 1 w formaci CorelDRAW (CDR) do wersji X3, pdf, eps, tekst zapisany w krzywych, bądź tif – 300dpi, – przesłany do nas projekt spełniający w/w wymagania nie podlega zmianom.
4.2 Agencja nie ponosi odpowiedzialności za błędy zaistniałe w projekcie przesłanym przez klienta.
4.3 Termin realizacji projektu od 1 do 21 dni roboczych w zależności od skomplikowania. Jeśli w trakcie wykonywania projektu pojawią się nieoczekiwane trudności z realizacją projektu w wyżej ustalonym terminie wykonawca po uprzednim poinformowaniu zamawiającego, zastrzega sobie możliwość wydłużenia terminu o czas niezbędny do usunięcia trudności.
4.4 Kolory wyświetlane na monitorze mogą różnić się od barw rzeczywistych, wynika to z różnic sprzętowych oraz specyfiki kolorów wyświetlanych na monitorze.
4.5 Agencja nie ponosi odpowiedzialności za błędy wykryte po zaakceptowaniu projektu przez zamawiającego.
4.6 Zamawiający ma 5 dni roboczych na akceptację projektu. Jeżeli zamawiający nie zgłosi żadnych uwag w powyższym terminie przyjmuje się, że projekt zaakceptował.
4.7 W przypadku rezygnacji Zlecającego z usług, po sporządzeniu projektu graficznego, a przed wykonaniem usługi, zlecający wypłaci wykonawcy, tytułem poniesionych kosztów, kwotę stanowiącą 100% wartości projektu graficznego.

 

5. Zasady przyjmowania zleceń
5.1 Zamówienie złożone przez klienta musi mieć formę pisemną, dopuszczalna jest również forma ustna.
5.2 Agencja uznaje zamówienie za złożone przez klienta, poprzez spełnienie jednego z podpunktów:
 akceptację kalkulacji sporządzonej przez agencję,
 akceptację projektu sporządzonego przez agencję,
 szczegółową umowę sporządzoną między agencją a klientem wraz z podpisami obu stron
5.3 Złożenie zamówienia oznacza pełną akceptację regulaminu i zasad w nim zawartych.

 

6. Wykonanie i odbiór usług
6.1 Jeżeli w trakcie wykonywania usług pojawią się nieoczekiwane trudności z realizacją projektu w ustalonym terminie, wykonawca po uprzednim poinformowaniu zamawiającego zastrzega sobie możliwość wydłużenia terminu o czas niezbędny do usunięcia trudności.
6.2 Jeżeli do wykonania dzieła potrzebne jest współdziałanie zamawiającego, a tego współdziałania brak, przyjmujący zamówienie może wyznaczyć zamawiającemu odpowiedni termin z zagrożeniem, iż po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu będzie uprawniony do odstąpienia od umowy.
6.3 W przypadku rezygnacji Zlecającego z usług w trakcie wykonywania usługi lub odstąpienia od umowy zlecający wypłaci wykonawcy, tytułem poniesionych kosztów, kwotę stanowiącą równowartość strat poniesionych przez wykonawcę.
6.4 Zamawiający ma 7 dni roboczych na odbiór usługi. Jeżeli Zamawiający nie wyrazi uwag dotyczących jej wykonania i funkcjonowania w powyższym terminie, przyjmuje się, że wykonaną usługę zaakceptował i odebrał.
6.5 Czas realizacji zlecenia liczony jest w dniach roboczych, dzień złożenia zamówienia jest dniem zerowym.

 

7. Reklamacje
7.1 Reklamację może złożyć każdy klient, który zrealizował zamówienie.
7.2. Reklamacje można złożyć pisemnie na adres biuro@king-poligrafia.pl
7.3. Zgłaszając reklamację klient winien jest zawsze posługiwać zamówieniem, które chce zareklamować. 
7.4. Każda reklamacja powinna zawierać dokładny opis niezgodności.

7.5. Każda reklamacja zgłoszona przez klienta i spełniająca powyższe warunki będzie rozpatrywana indywidualnie.
7.6. Reklamacje bez względu na rodzaj zgłoszenia będą rozpatrywane w czasie nie dłuższym niż 30 dni roboczych licząc od momentu zgłoszenia.
7.7. Kolory, wygląd, kształt oraz jakość nadruków niektórych produktów mogą w nieznacznym stopniu odbiegać od oryginałów. Nie stanowi to podstawy do ewentualnych reklamacji. Zastrzegamy sobie prawo do +/-10% odstępstw w zamówieniu.

 

8. Płatności
8.1 Dokonanie płatności możliwe jest w następujący sposób:
a) gotówką przy odbiorze zamówienia,
b) przelewem na konto (ta forma płatności indywidualnie ustalana z wykonawcą)
8.2. Standardowy termin płatności przelewowej wynosi 7 dni, chyba, że strony postanowią inaczej.
8.3. W przypadku niedotrzymania terminu płatności po 14 dniach wysyłane jest ponaglenie, po 30 dniach upomnienie z informacją o przekazaniu zadłużenia firmie windykacyjnej oraz Biura Informacji Gospodarczej.
8.4. Zamówienia na kwotę do 500 zł regulowane są wyłącznie gotówką przy odbiorze towaru lub przelewem najpóźniej w dniu odbioru towaru (nie dotyczy to Zamawiających, których łączy z Drukarnią stały stosunek obligatoryjny).

 

9. Postanowienia końcowe.
9.1. Złożenie zamówienia w Agencji Reklamowej KING-POLIGRAFIA oznacza akceptację regulaminu i warunków reklamacji.
9.2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz ustaw o ochronie praw konsumentów i ustawy o ochronie danych osobowych.
9.3. Agencja zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany obowiązują od daty opublikowania ich na stronie www.king-poligrafia.pl

Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w wyjątkowych sytuacjach z uwagi na powstałe zmiany gospodarcze lub prawne znacząco zmieniające warunki działalności przedsiębiorstwa, niemożliwe do przewidzenia, w niezbędnym zakresie, mających na celu poprawę współpracy, publikując jednocześnie informację o zmianie na stronie głównej serwisu.

 

10. Własność Intelektualna

Zawartość serwisu www.king-poligrafia.pl chroniona jest przez Polskie prawo autorskie oraz prawo własności intelektualnej. Wszelkie logotypy, projekty graficzne, teksty, formularze, znaki towarowe i serwisowe oraz nazwy własne są znakami zastrzeżonymi i należą do KING-POLIGRAFIA / POLSKA.

paged
Loading posts...
link_magnifier
#fefeff
off
fadeInUp
loading
#fefeff
off